Gällivare Frakt – mer än transporter!

Policys

Arbetsmiljöpolicy

Gällivare Frakts arbetsplatser skall kännetecknas av en trevlig arbetsmiljö för både arbetstagare, underentreprenörer och kunder. Därför har företaget satt upp följande arbetsmiljöpolicy som skall eftersträvas av alla som verkar inom företaget.

Arbetsplatsen skall:

 • Ha en arbetsmiljö som präglas av sammanhållning och arbetsglädje. Organisationen skall alltid sträva efter en god arbetsmiljö gällande trivsel, hälsa och säkerhet.
 • I sitt arbetsmiljöarbete följa riktlinjerna i AFS 2001:1 om internkontroll av arbetsmiljön. Arbetsplatsen skall alltid sträva efter ständiga förbättringar i arbetsmiljön.
 • Våra mål skall vara att samtliga på företaget skall medverka i arbetsmiljöarbetet och att verka för att följa uppsatta rutiner och instruktioner för en bättre arbetsmiljö.
 • De anställda på företaget skall alltid rapportera in brister och risker i arbetet och.
 • Vid nyanställningar skall alltid ges klara och tydliga instruktioner för hur företagets arbetsmiljöarbete skall skötas.
 • Företaget skall sträva efter att utbilda personalen så att de har tillräcklig kunskap att kunna medverka i arbetsmiljöarbetet.
 • Vid införande av nya arbetsuppgifter eller förändringar i arbetet ska alltid de anställda vara med och diskutera arbetsmiljö gällande det arbetet som skall förändras.
 • Företaget skall sträva efter att arbetsplatsen skall vara en kreativ miljö där alla har möjlighet att utvecklas efter sina egna förmågor. En arbetsplats där man vill och kan ta ansvar för sina arbetsuppgifter.
 • Denna arbetsmiljöpolicy kommer alltid vara ett levande dokument som alla på företaget skall ta del av och utveckla.
Kvalitetspolicy

Kvalitetsarbetet inom Gällivare frakt AB utgör en ständigt pågående process som kännetecknas av hur vi styr, arbetar och förbättrar våra processer hos våra kunder, ledning, leverantörer och medarbetare.
Vår verksamhet bygger på långsiktiga och varaktiga kundrelationer. I detta ingår att vi har den kompetens som krävs och uppfyller de krav som ställs på oss. Vi har också förståelse för vilka resurser och metoder som fordras för att den totala kvaliteten skall uppnås. Våra mål följs regelbundet upp, återkopplas och korrigeras vid behov. Att arbeta med ständiga förbättringar bidrar till att vi skapar en säker och kvalitativ verksamhet som gagnar våra kunder, medarbetare och företaget oavsett miljö.

Miljöpolicy

Gällivare Frakt skall alltid ha miljön i fokus vid inköp, utförande och avslutande av sina arbeten. Ledningen ska jobba efter att alla på företaget får rätt förutsättningar för att kunna jobba mot en bättre miljö.

 • Sortering av avfall
 • Rätt utbildningar och kompetens
 • Lagar ska efterföljas
 • Bästa möjliga maskinpark

VI jobbar efter ISO 9001 samt ISO 14001 riktlinjer

Policys

Diskrimineringspolicy

Gällivare Frakt ska ha ett arbetssätt så att diskriminering förhindras. Samtliga anställda på företaget ska jobba mot diskriminering och inte på något sätt acceptera detta av någon person. Kränkande särbehandling accepteras inte på våra arbetsplatser.

Jämställdhetspolicy

Gällivare Frakts nuvarande anställda och nyrekrytering av anställda skall behandlas efter nedanstående krav som företaget ställer på sig själva:

 • Vi ska erbjuda både kvinnor och män arbetsuppgifter som gör att de kan anställds på lika villkor.
 • Föräldraskap ska erbjudas på lika villkor.
 • Könsrelaterade löneskillnader får inte förekomma.
 • Alla anställda på företaget ska ha möjlighet till personlig utveckling.
 • Företaget skall inte anställa efter kön utan efter kompetens och erfarenhet.
 • Företaget har visionen om att en blandning mellan kön och bakgrund har en positiv inverkan på arbetsgruppen.
Drog- och alkoholpolicy
 • Våra arbetsplatser skall vara drog- och alkoholfria.
 • Vi accepterar slumpmässiga drog- och alkoholkontroller av kunderna.
 • Gällivare Frakts maskiner är rökfria, rökning sker på anvisad plats.
 • Företaget skall i så god mån som möjligt hjälpa sina anställda vid problem med alkohol och droger.
Trafiksäkerhetspolicy

Gällivare Frakts förare skall följa trafikregler och framföra sitt fordon med gott omdöme.

 • Nolltolerans mot droger och alkohol.
 • Rätt utbildning för fordonet.
 • Säkerhetsbälte ska användas.
 • Bra underhåll och förarmiljö.
 • Tänka på att fordonet är ansiktet utåt.